Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://ub-procurement.mn/

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=80:haah&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=168

2014 онд Нийслэлд баригдах 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гүйцэтгэлийг богино хугацаанд хийж, ашиглалтад бүрэн оруулах үүднээс модон араг бүтээцийн технологи ашиглах талаар судлаж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулах гэж байна.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=80:haah&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=168

Манай хамт олон Нэгдсэн нэгдүгээр эмнэлгийн урд талбайд буйлс, гүйлс, чацарганы 100 ширхэг суулгац тарилаа
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=80:haah&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=168

Төрийн худалдан авах ажиллагааг иргэд, олон нийтэд ил тод сурталчилан таниулах зорилгоор 2013...
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

тендерт оролцогч нь хээл хахууль санал болгох, дарамт шахалт үзүүлэх зэргээр тендер шалгаруулалтын дүнд нөлөөлхийг оролдвол энэ тухай өөрийн шууд харъяалан удирдах албан тушаалтан, хууль, хяналтын байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх” гэж тус тус заасны дагуу төрийн албан хаагчдаас ирүүлсэн баримт нотолгоог үндэслэн дээрх үйлдэл гаргасан оролцогчийн тендерээс татгалзан, тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд хамруулах болсоныг мэдэгдэж байна.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Тендерт оролцогчид нь ажлын талбай, түүний байршил, орчны нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж судлан, шаардлагатай байж болох бүх мэдээлэлийг тендер бэлтгэх, гэрээ байгуулахад ашиглаж болох ба ажлын талбайтай танилцаж, саналаа ирүүлнэ
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Туслан гүйцэтгүүлэх ажлын талаарх мэдээлэлийг ирүүлнэ.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд гэрээний үнийн дүнгийн 10-аас дээш хувьтай тэнцэх ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол түншлэл гэж үзэж, мэдээлэлийг ирүүлнэ
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Одоогийн ба сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаархи мэдээлэл
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Захиалагч харилцагч банкнаас нь тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн албан мэдэгдэл / Албан бланк дээр гарын үсэг тамга тэмдэгтэй байх /
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Боломжит санхүүгийн бусад эх үүсвэрт: Дансны үлдэгдлийг харуулсан хуулга, үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалан зээл авах тухай санал оруулж байгаа бол үл хөдлөх хөрөнгийн зээлийн барьцаанд тавиагүй талаарх үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газрын тодорхойлолт, үл хөдлөх хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчингээр хийлгэсэн үнэлгээний сертификат зэргийг ирүүлнэ.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Санхүүгийн чадавхийг харуулах харилцагч банк, санхүүгийн мэдээлэлийн хураангуй, гэрээг гүйцэтгэхэд эргэлтийн хөрөнгө хүрэлцээтэй эсэхийг нотлох баримт бичиг
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Түрээсээр ашиглах тохиолдолд түрээслэх машин механизмийн гэрчилгээний хуулбарыг, түрээслүүлэгч компанитай хийсэн гэрээг эх хувиар нь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт ирүүлнэ.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Өөрийн машин механизм, тоног төхөөрөмж ашиглах тохиолдолд тээврийн хэрэгслэлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлнэ.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Гэрээг гүйцэтгэхэд ашиглагдах үндсэн машин механизм, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт / Маягт -2-ын дагуу-Албан бланк дээр гарын үсэг тамга тэмдэг дарсан байх /
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Ижил төрлийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагыг доорхи маягтын дагуу бөглөж ирүүлнэ
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

ТШӨХ-д заасан хугацаанд уг ажилтай төрөл болон хэмжээгээр ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн туршлагыг жил жилээр харуулсан мэдээлэл, одоо хийж байгаа болон хийхээр төлөвлөсөн ажлын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тэдгээр гэрээний талаар лавлах мэдээлэл авч болох үйлчлүүлэгч, захиалагчийн хаяг / Маягт -2-ын дагуу-Албан бланк дээр гарын үсэг тамга тэмдэгтэй байх /
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

ТШӨХ-д заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн барилгын ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт / Албан бланк дээр гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх/
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Гэрээг хэрэгжүүлэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл – / Маягт-2-ын дагуу-Албан бланк дээр гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх /
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Санхүүгийн чадавхийг харуулах ТШӨХ-д заасан жилийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Хэрэв тендерийн санал, дэлгэрэнгүй төсөв хоёр зөрсөн тохиолдолд тендерийн саналыг барих бөгөөд хөнгөлөлт дурьдаагүй тохиолдолд холбогдох зардлуудыг дутуу тусгасан гэж үзэн тендерээс татгалзана
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Тендерийн үнэ нь ажлын нийт өртөгийг хамрах ба ажлын тоо хэмжээнд үндэслэнэ
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Тендерт оролцогчид нь 3 дугаар бүлэгт заасан “Тендерийн маягт, чадварын мэдээлэл, зөвшөөрлийн бичиг”–ийн дагуу мэдээллүүдийг тухайн компанийн албан бланк дээр хэвлэж, эрх бүхий албан тушаалтан буюу итгэмжлэлээр эрх хүлээсэн этгээд гарын үсэг зурж, тамга дарж ирүүлэх ёстой
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 4.2.1 - 4.2.9-д дурьдсан нөхцөл үүссэн эсэх мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр /Эрх бүхий гэдгээ нотолсон албан бичиг/ гаргаж өгөх үүрэгтэй
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Монгол Улсын эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрийн өргүй талаархи харъяа татварын албаны тодорхойлолт ирүүлэх бөгөөд тус байгууллагын талаар лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан бичгийг хамтад нь заавал ирүүлнэ
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

ТШӨХ-д дурьдсан тухайн төрлийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Хэрэв тухайн тендерт нэг эзэмшигчтэй 2 буюу түүнээс дээш этгээд тусдаа тендер ирүүлсэн байвал тухайн этгээдзздийн тендерээс татгалзана.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaavar&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=136

Энэхүү тендерийн зааварчилгаатай сайтар танилцан доорхи алдаа дутагдалуудыг гаргахгүй байх талаар анхаарч ажиллах нь зөвлөж байна.
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=24:хууль-тогтоомж&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=130

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
- 0

http://ub-procurement.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=22:tsakhim-hudaldan-avalt&catid=9:2014-04-23-03-26-13&Itemid=128

Газрын стратегийн зорилтын хүрээнд мэргэшсэн,чадварлаг багийг бүрдүүлж, ХАА-нд олон нийтийн оролцоог хангах, Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, Цахим системийг нэвтрүүлэх, Хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан, мэдээллийг анхан шатны эх үүсвэрээс нь бүрдүүлэхийн зэрэгцээ байгууллагын үйл ажиллаанд судалгаа, шинжилгээ хийх үүргийг гүйцэтгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 60 судлаж
 • 58 сурталчилан
 • 57 чацарганы
 • 12 бланк
 • 6 мэдээлэлийг
 • 6 чадавхи
 • 6 нөхцлийг
 • 4 жура
 • 4 талаархи
 • 4 дурьдсан
 • 4 чадавхийг
 • 4 доорхи
 • 3 хуулинд
 • 2 компаний
 • 2 ажиллаанд
 • 2 шийдвэрлэлтээс
 • 2 комиссар
 • 2 чадавхигүй
 • 2 мэргэжилтэнг
 • 2 мэдээлэлийн
 • 2 оролцогчидод
 • 2 экспертүүдийн
 • 2 болсоныг
 • 2 хэрэгслэлийн
 • 2 судлагаа
 • 2 нормаль
 • 2 төсөвөө
 • 2 сууцны
 • 2 механизмийн
 • 2 өртөгийг
 • 2 хариуцлагажуулах
 • 2 дутагдалуудыг
 • 2 харъяа
 • 2 бүтээцэт
 • 2 дурьдаагүй
 • 2 нөлөөлхийг
 • 2 ажиллагсадын
 • 2 үнэлгээчингээр
 • 2 этгээдзздийн
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт