Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://www.mcud.gov.mn/

http://www.mcud.gov.mn/#/?menuId=90

Нийслэлийн удирдлагууд, НҮБ-ын ХАБИТАТ, Барилга хот байгуулалтын яам, “Атмор” компан...
- 0

http://www.mcud.gov.mn/#/?menuId=90

Ц.Баярсайхан: Орон сууцаа сонгоод, урьдчилгаагаа бэлтгэчи...
- 0

http://www.mcud.gov.mn/#/?menuId=90

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй найман хувийн хүүтэй орон сууцны зээлийн хөтөлбөрийн эргэн тойрон ...
- 0

http://www.mcud.gov.mn/#/?menuId=90

2014 онд “Монголдоо бүтээцгээе” уриа дэвшүүлсэн Барилга, хот байгуулалтын яам салбары...
- 0

http://www.mcud.gov.mn/#/?menuId=90

“Бохир усны менежмент болон цэвэрлэх байгууламжийн те...
- 0

http://www.mcud.gov.mn/#/?menuId=90

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас “Хот төлөвлөлт ба Сингапурын туршлага” сэдэ...
- 0

http://www.mcud.gov.mn/page_list/documents?c=tusgai-zuvshuurul&menuId=88#/?menuId=90

2013 онд 151-р тогтоолын дагуу олгогдсон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулсан барилга байгуулажийн жагсаалт
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Техникийн зохицуулалт буюу норм норматив болон техникийн дүрэм, журам, заавар, цомог, аргачлал
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Барилга байгууламжийн ангилал тус бүрт хамаарах бусад нарийвчилсан шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох шийдвэр
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Нийтийн эзэмшлийн газар, талбайг барилгын үйл ажиллагаанд түр хугацаагаар ашиглахад зориулан сервитут тогтоох шийдвэр
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Барилгын үйл ажиллагааны норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцооны журам
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Барилгын хуулийн төслийг шинэчлэн баталж, барилгын зөвшөөрөл олгох шат дамжлага, хянан шийдвэрлэх хугацааг бууруулж чадвал Монгол улс нь “Бизнес эрхлэх нь 2014” судалгааны “Барилгын зөвшөөрөл авах” шалгуур үзүүлэлтээр одоогийн 119 дүгээр байрнаас [..] дугаар байрт ахих боломжтой
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Мөн барилгын салбарт дагаж мөрдөх ёстой боловч практикт хэрэгждэггүй 670 гаруй норм, 420 гаруй стандартыг судлан үзэж техник, технологийн шинэчлэлтэй нийцүүлж, орон сууцны төлөвлөлт, газрын харилцааны асуудлыг иж бүрнээр зохицуулж чадсанаар барилгын аюулгүй ажиллагаа, чанар сайжирна
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Хуулийн төсөл батлагдсанаар өнөөдрийн барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авахын тулд 120 орчим албан тушаалтны гарын үсэг цуглуулдаг хүндрэлтэй байдлыг зогсоож, хүнд суртал, авилгыг үгүй болгож, барилгын бизнес эрхлэгчдэд таатай эрх зүйн орчин бүрдэнэ
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Одоогийн компанид олгодог “тусгай зөвшөөрөл”-д суурилсан хязгаарлагдмал хүрээний зохицуулалтыг барилга байгууламжийн ангилалд нийцүүлэн барилга байгууламж барих бүртээ авах “барилгын ажлын зөвшөөрөл”-д суурилсан нийтлэг зохицуулалт болгосноор төрийн хүнд суртлыг бууруулж, зөвшөөрөл хүсэгчдийн хувьд цаг алдалгүй тухай бүр барилгын ажлын зөвшөөрлийг барилгын техникийн нөхцөл, зураг төслийг баталгаажуулан авах, нөгөө талаас төрийн байгууллага хуульд заасан хугацаанд нэг цонхны шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх процессжуулсан зохицуулалтаар дамжуулан барилгын салбар дах төрийн болон хувийн хэвшлийн тус бүрийн хариуцлага, чиг үүргийг тодорхой болгох томоохон үр дүнг бий болгох юм.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Хуулийн төсөл батлагдсанаар, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд тодорхойлсон иргэдийн амьдрах, ажиллах орчны аюулгүй байдлыг хангах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах замаар хүний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах болон мянганы хөгжлийн зорилтод тусгасан төрийн институциудийг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээг ил тод, хүртээмжтэй болгох эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх боломж бүрдэнэ.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Үүнээс гадна Монголын барилгын салбарын үе үеийн мэргэжилтэн, инженер, техникийн ажилтнууд, эрдэмтэн зөвлөхүүд, мэргэжлийн холбоод болон энэ салбарт ажиллаж, хөдөлмөрлөж буй хувь хүмүүс, бизнес эрхэлж буй компани, хуулийн этгээдүүдийн санал, зөвлөмжийг тусган оруулж ажиллах болно.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Хуулийн төслийн наймдугаар бүлэгт барилгын ажлын зөвшөөрлийн нөхцлийн дагуу, барилга байгууламжид тавигдах хяналт дор баригдсан барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авч, ашиглалтын гэрчилгээ олгох талаарх зохицуулалтыг авч үзнэ.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Барилгын хяналтын талаарх долдугаар бүлэгт барилгын захиалагч, зураг төсөл зохиогч болон эрх бүхий байгууллагаас барилгын ажилд тавих хяналтын тухай нарийвчилсан зохицуулалт, хяналт тавих нөхцөл, эрх хэмжээ, хяналтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах, хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлно.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Зургадугаар бүлэгт барилгын ажлын зөвшөөрлийн нөхцлийг хэрэгжүүлэх, барилгын ажлын үе шатууд, тэдгээрийн гүйцэтгэл болон барилга байгууламжийн хамгаалалтын горимын талаар тусгана.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Тодруулбал, барилгын ажлын зөвшөөрлийг барилгын техникийн нөхцлийг тодорхойлж авах, барилгын зураг төслийг баталгаажуулсны үндсэн дээр авдаг зохицуулалтыг процессын хувьд маш нарийн тодорхойлж оруулах болно.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Түүнчлэн энэ бүлэгт барилгын үйл ажиллагаанд баримтлах үндсэн зарчмууд, барилгын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоо, барилгын салбарын даатгал, барилгын материал, түүхий эд бүтээгдэхүүн болон барилгын ажилтай холбоотой гэрээнд тавигдах шаардлагын талаарх суурь зохицуулалтыг тусгана.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Хуулийн төслийн эхний бүлгээр нийтлэг үндэслэл болох хуулийн зорилт, хууль тогтоомжийн бүрдэл, хууль үйлчлэх хүрээ, нэр томъёоны тодорхойлолт зэргийг тусгах болно
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Дээр дурдсан хууль зүйн үндэслэл болон нийгмийн, эдийн засгийн практик шаардлага нь Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах үндсэн нөхцлүүдийг бүрдүүлж байгаа юм.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Түүнчлэн олон төрлийн зөвшөөрлүүд нь иргэдийг ихээр чирэгдүүлэх, олгодог төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын зүгээс хүнд суртал, авилгалын асуудлыг бий болгодог
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Барилгын тухай хууль, бусад дүрэм, журамд зааснаар барилгын салбарт маш олон тооны, шат дамжлага дамжсаны дараа тусгай зөвшөөрөл авах бөгөөд тусгай зөвшөөрөл авсан барилгын компани аливаа байдлаар хууль зөрчсөн, зөвшөөрөлгүйгээр барьсан тохиолдолд оногдуулах хариуцлагыг тусгасан тодорхой заалт хуулинд байхгүй, зөвхөн статистик, мэдээ, судалгаа авах, мэдээ, тайланг өгөхгүй тохиолдолд л тусгай зөвшөөрлийг цуцлахаар заасан байна
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Манай улс Дэлхийн банкны судалгаагаар бизнес эрхлэх таатай орчинг бүрдүүлээгүй, бизнес эрхлэгчдийг хангалттай дэмждэггүй, барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэхэд төрөөс зөвшөөрөл авах шат дамжлага, хүнд суртал ихтэй гэж гарсан байна
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Хариуцлагагүй байдал, хүнд суртал, авилга дагуулсан барилгын салбарыг өөрчлөн шинэчлэх
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Төрийн болон хувь иргэний эзэмшлийн газар нутагт инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийг шийдэх, шугам сүлжээ татах зэрэг асуудлыг зохицуулах, газар олголтын хот, тосгон суурин газрыг төлөвлөлтийн горимын дагуу зохион байгуулах, цэгцлэх зэрэг зохицуулалт хуульд орхигдсон байна
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Энэхүү асуудлыг норматив техникийн баримт бичигт тодорхой тусган боловсруулж, баталгаажуулалт, хэрэгжилтийг хангуулах талаар зохицуулалтыг хуульд тодорхой заах нь салбарын гол үндсэн бодлогын нэг юм.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдлыг техникийн асуудлыг норматив техникийн баримт бичигт тусган, үйл ажиллагааны үе шат бүрт зайлшгүй мөрдөгдөх, түүнийг баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх асуудлыг хуульд тодорхой заах нь салбарын гол үндсэн бодлогын нэг юм.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Тухайлбал, зах зээлийн орчноо дагаад маш олон хувийн барилгын компаниуд үйл ажиллагаа явуулж, энэ салбарт ажиллагсдын тоо өсч, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэж, эрчим хүчний хэмнэлттэй, хэрэглэхэд хялбар, хямд өртөгтэй шинэ техник, технологи хурдацтайгаар орж ирж байна
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Иймд, Барилгын тухай хуулийг барилгын салбарын үйл ажиллагаа, онцлогтой холбоотой харилцааг бүхэлд нь хамруулсан, барилгын ажлыг эхлүүлэхээс дуусгах хүртэлх процессыг зөвшөөрлийн нөхцлүүд, үе шатны хяналт, оролцогч талуудын эрх үүрэг, төрийн байгууллагын эрх хэмжээтэй нь хамт цогцоор нь процессжуулсан заалтуудаар баяжуулсан хуулийн шинэ зохицуулалтыг бий болгох шаардлагатай байгаа юм.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Түүнчлэн, барилгын салбарт буй олон төрлийн дүрэм, журмын заалтууд нь хуультай болон өөр хоорондоо уялдахгүй, нийцэхгүй байгаагийн улмаас барилгын бизнес эрхэлж байгаа иргэд, хуулийн этгээдүүдийн хувьд барилгын үйл ажиллагаа эрхлэхэд хүнд суртал, авилга, хээл хахууль, сонирхлын зөрчил гарах үндэслэл болж байна.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Хууль тогтоомж зохицуулах харилцааг бүрэн хамарч чадахгүй, хийдэлтэй, зөрчилтэй, уялдаа холбоогүй байх нь тухайн салбарт ямарч шинэ бодлого, төлөвлөлт, зорилтуудыг дэвшүүллээ ч хэрэгжихгүй байх сөрөг талтай, улмаар хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байх үндсэн шалтгаан болдог
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Өнөөдөр барилгын салбарын үндсэн асуудлыг зохицуулж буй гол хууль болох Барилгын тухай хуулиас гадна Монгол улсын Үндсэн хууль, Хот байгуулалтын, Газрын, Орон сууцны, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын, Геодези, зураг зүйн, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай зэрэг шууд болон шууд бус хамааралтай хууль тогтоомжууд үйлчилж байна
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Мөн тус хөтөлбөрийн "Ажилтай орлоготой Монгол хүн” гэсэн нэг дэх хэсэгт (i) тендерийн будлиан, авилга, хээл хахуулийг халах зорилгоор төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг 100 хувь онлайн хэлбэрт шилжүүлж, иргэд, олон нийтийн хяналт дор ил тод явуулж, захиалагч нь шийдвэрлэдэг өнөөгийн тендерийн тогтолцоог өөрчилж гүйцэтгэгч нь шийдвэрлэдэг болгох; (ii) барилгын салбарын стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлж шинэчлэн канад стандартыг нэвтрүүлж, шинээр барих барилгын зураг төсөлд эрчим хүчний хэмнэлттэй, ашиглалтын зардал багатай шийдлүүдийг тусгах зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлсэн.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48-р тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Үзэл Баримтлалын 3.4.3-д "Иргэдийн амьдрах, ажиллах орчны аюулгүй байдлыг хангах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь хүний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах чухал үндэс болно", мөн 3.4.3.6-д "Барилга, барилгын материалын чанар, эрүүл ахуйн стандартыг олон улсын стандартын түвшинд нийцүүлж, чанарын хяналтыг мэргэжлийн холбоод, хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаар хийлгэх тогтолцоонд шилжинэ
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Түүнчлэн, Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын 5.2-т "Орчин үеийн чанарын шаардлага бүхий барилга, шинэ нэр төрлийн барилгын материалын үйлдвэрлэл, нийтийн аж ахуйн салбарыг бий болгон хөгжүүлнэ", 7.1-д "Төрийн институциудийг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээг ил тод, хүртээмжтэй болгох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно" болон 7.5-д "төрийн бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог шинэтгэж, бодитой, үнэмшилтэй цахим мэдээллийн тогтолцоо, сан байгуулна" гэж тус тус заасан байна.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Тус хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтот арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд эхний ээлжинд хууль, эрх зүйн байдлыг боловсронгуй болгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн найруулахаар төлөвлөгдсөн хуулиудын нэг нь “Барилгын тухай” хууль юм.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208#/?menuId=90

Монгол Улсын хэмжээнд бүтээн байгуулалтыг өрнүүлснээр хот төлөвлөлт, эрчим хүч, инженерийн дэд бүтэц, авто замын сүлжээг олон улсын жишигт хүргэх, хүн амын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх, иргэдийг ажлын байраар хангах замаар улсын хэмжээнд тулгараад байгаа эдийн засаг, нийгмийн бэрхшээлтэй асуудлуудыг цогцоор шийдэж, улс орны хөгжлийг жигд хангах, хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь ханган баталгаажуулах зорилгоор “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийг Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор баталсан
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 731 норматив
 • 389 сууцны
 • 96 геодези
 • 54 сууцжуулах
 • 49 нөхцөлтэйгээр
 • 45 нөхцлийг
 • 37 бүрт
 • 31 ашиглалтанд
 • 30 геодезийн
 • 30 сууцанд
 • 24 бүтэцжүүлэх
 • 24 бүтээцэн
 • 24 банкуудаар
 • 21 орчинг
 • 21 нормативын
 • 18 авилга
 • 15 банкууд
 • 15 эрсдэлийг
 • 15 ээлжинд
 • 14 орлуулалтын
 • 13 чадавхийн
 • 12 процессжуулсан
 • 12 ассоциаци
 • 12 талаархи
 • 12 институциудийг
 • 12 бондоос
 • 12 нормативыг
 • 10 шинэчлэж
 • 9 дуусч
 • 9 доорхи
 • 9 комбинат
 • 9 зөвлөхүүд
 • 9 сууцнуудыг
 • 9 дараахь
 • 9 сууцныхаа
 • 9 чилгаа
 • 9 олголтын
 • 8 мэндий
 • 8 байгуулажийн
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт