Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://mof.gov.mn/

http://mof.gov.mn/?cat=185

Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль болон эдгээр хуулиудтай холбогдон холбогдох бусад хуулиудад орсон нэмэлт болон нэмэлт, өөрчлөлтийг энэ номонд оруулав.
- 0

http://mof.gov.mn/?cat=185

Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар гарсан Засгийн газрын тогтоол болон Сангийн сайдын тушаалуудыг энэ номонд оруулав.
- 0

http://mof.gov.mn/?page_id=4981

"sInfo": "Нийт _TOTAL_ бичлэгээс _START_ аас _END_ хүртэлх бичлэгийг харж байна",
- 0

http://mof.gov.mn/legalacts

Журам батлах тухай (Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монголбанк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам)
- 0

http://mof.gov.mn/legalacts

Эдийн засгийн ангилал батлах тухай /Төсвийн орлогын эдийн засгийн дэлгэрэнгүй ангиллыг 1-р хавсралтаар, Төсвийн зарлагын эдийн засгийн дэлгэрэнгүй ангиллыг 2-р хавсралтаар, Төсвийн эх үүсвэрийн ангиллы 3-р хавсралтаар, Төсвийн бусад мэдээллийн ангиллыг 4-р хавсралтаар, Балансын дансны ангиллыг 5-р хавсралтаар/
- 0

http://mof.gov.mn/?page_id=3364

2010 оны төсвийн санхүүжилтийн хуваарь – 2010 оны 11 сарын 24 ны байдлаар
- 0

http://mof.gov.mn/?page_id=3367

Засгийн газрын бондоор санхүүжүүлэх арга хэмжээний бүртгэлийн талаар
- 0

http://mof.gov.mn/?page_id=3414

Монгол Улсын 2012 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2013-2014 оны төсвийн төсөөллийг УИХ-д өргөн барьлаа
- 0

http://mof.gov.mn/2012-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

Давхар татварын гэрээ хэлцлүүдийг цуцлах санал, үндэслэл, тайлбар
- 0

http://mof.gov.mn/2013-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

2013 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж ашиглалтанд оруулсан төсөл, арга хэмжээ
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн мэдээллүүдийг бүрэн эхээр нь доорхи холбоосуудаас татан авна уу.
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай танилцуулгыг доорхи холбоосуудаас татан авна уу.
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

оюутан тус бүрт 500 мянган төгрөгөөр тооцож дэмжлэг олгох,
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

-       Хүний хөгжил сангийн хөрөнгөөр 2011 онд иргэн бүрт сар бүр 21 мянган төгрөг жилдээ нийт 252 мянган төгрөг олгох,
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

дагуу иргэн бүрт хувь, хишиг хүртээх зорилтыг биелүүлэх үүднээс:
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

аймаг тус бүрт улсын төсвөөс дунджаар 800.0 сая төгрөгийн дэмжлэг
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

өөрчилж төсвийн ерөнхийлөн захирагчидийн багцад зардлын зүйл бүрээр
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

оныг хүртэл  Сангийн сайдын багцад бүхэл дүнгээр туссаар ирсэнийг
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

бөгөөд зэсэнд дээр 5 + 15%, бусад ашигт малтмал дээр 5 + 5% -иар тооцон
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

баталсанаар төсвийн шинэчлэлийн хоёр дахь тулгуур багана бий болно
- 0

http://mof.gov.mn/2010/12/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d0%a3%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-2011-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d3%a9%d1%81%d3%a9%d0%b2

гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналтын систем бүрдүүлэх, төвлөрлийг сааруулах,
- 0

http://mof.gov.mn/2011/01/apple-%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%99%d0%9d-ipad-%d0%a2%d3%a8%d0%a5%d3%a8%d3%a8%d0%a0%d3%a8%d0%9c%d0%96%d0%98%d0%9d%d0%94-%d0%97%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a3%d0%9b%d0%a1%d0%90

      EzStat програм нь Монголын Үндэснийн Статистикийн Хорооны мэдээллийн сантай холбогдон ажиллах ба шинээр статистик мэдээ нэмэгдэхэд iPad танд энэ тухай мэдэгдсэнээр шинэ тоон мэдээллүүдийг цагалдалгүй үзэх боломж олгох юм байна
- 0

http://mof.gov.mn/2011/01/apple-%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%99%d0%9d-ipad-%d0%a2%d3%a8%d0%a5%d3%a8%d3%a8%d0%a0%d3%a8%d0%9c%d0%96%d0%98%d0%9d%d0%94-%d0%97%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a3%d0%9b%d0%a1%d0%90

Америкийн Нэгдсэн Улс, Англи, болон Канад зэрэг өндөр хөгжилтэй улсуудын засгийн газарт iPad-ийг өдөр дутмын хэрэглээнд нэвтрүүлэн ашиглаж байна. 
- 0

http://mof.gov.mn/2011/01/apple-%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%99%d0%9d-ipad-%d0%a2%d3%a8%d0%a5%d3%a8%d3%a8%d0%a0%d3%a8%d0%9c%d0%96%d0%98%d0%9d%d0%94-%d0%97%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a3%d0%9b%d0%a1%d0%90

Бусад ижил төстэй төхөөрөмжөөс техникийн үзүүлэлт, найдвартай ажиллагаагаараа ялгарахаас гадна зөвхөн iPad-ийн iOS үйлдлийн систем дээр ажиллахад зориулсан 300,000 гаруй програмын тусламжтайгаар iPad нь энгийн хэрэглээнээс давж бизнесс, боловсрол, түүнчлэн засгийн газрын төвшинд хэрэглээ нь хурдацтай нэмэгдэж байна
- 0

http://mof.gov.mn/2011/01/apple-%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%99%d0%9d-ipad-%d0%a2%d3%a8%d0%a5%d3%a8%d3%a8%d0%a0%d3%a8%d0%9c%d0%96%d0%98%d0%9d%d0%94-%d0%97%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a3%d0%9b%d0%a1%d0%90

Хэрэглэхэд хялбар ажиллах нөхцөл, орчин үеийн дэвшилтэт технологийн процессор, мэдрэгчтэй өндөр нягтрал бүхий дэлгэц, интернэтийн 3G болон Wifi утасгүй холболт, 10 хүртэлх цаг ажиллах боломж зэрэг таны компьютер болон гар утсанд байж болох бүхнийг агуулжээ.
- 0

http://mof.gov.mn/2011/01/apple-%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%99%d0%9d-ipad-%d0%a2%d3%a8%d0%a5%d3%a8%d3%a8%d0%a0%d3%a8%d0%9c%d0%96%d0%98%d0%9d%d0%94-%d0%97%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a3%d0%9b%d0%a1%d0%90

Apple корпорацийн iPad таблет нь хүмүүсийн технологид хандах хандлагыг өөрчлөхөд хувьсгал хийж чадсан
- 0

http://mof.gov.mn/2011/01/apple-%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%99%d0%9d-ipad-%d0%a2%d3%a8%d0%a5%d3%a8%d3%a8%d0%a0%d3%a8%d0%9c%d0%96%d0%98%d0%9d%d0%94-%d0%97%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a3%d0%9b%d0%a1%d0%90

      Монголчууд техник технологийн дэвшлийг дэлхий нийттэй хөл зэрэгцэн нэвтрүүлж, ашиглаж байгаагийн нэг жишээ нь сүүлийн жилүүдэд iPad таблет компьютерүүд хэрэглээнд ихээр нэвтрэх болсон явдал юм.
- 0

http://mof.gov.mn/2011/01/apple-%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%99%d0%9d-ipad-%d0%a2%d3%a8%d0%a5%d3%a8%d3%a8%d0%a0%d3%a8%d0%9c%d0%96%d0%98%d0%9d%d0%94-%d0%97%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a3%d0%9b%d0%a1%d0%90

Монгол Улсын Сангийн Яамны санаачлагаар Үндэсний Статистикийн Хороо болон Мизорн технологи компани хамтран Статистикийн мэдээ харах iPad таблет төхөөрөмж дээр ажиллах “EzStat” програм хангамжийг амжилттай гүйцэтгэж дууслаа
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Бид цаашид уул уурхайн салбараас орох орлогыг эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, гадаад орчны сөрөг нөлөө зэргээс хамгаалах зорилгоор Хүний хөгжлийн сан, Тогтворжуулалтын сан, Тэтгэврийн сан, гадаад валютын албан нөөц зэргийг оновчтой удирдах, түүнчлэн банк, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор хадгаламжын даатгалын санг бий болгон, зөв удирдах шаардлага гарч байна.
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл болон бусад шалтгааны улмаас санхүүгийн өртөг ихээхэн өндөр буюу жилийн 7-8 хувьтай байхаар байгаа тул олон улсад ашиглагддаг давхар баталгаа гаргуулах замаар өртөгийг бууруулах боломж бий.  Өөрөөр хэлбэл, гадаад зах зээлд арилжих Монгол Улсын Засгийн газрын бондод нэр хүнл бүхий олон улсын санхүүгийн байгууллагууд АХБ,ДБ, IFC болон хөрш орнууд, эсвэл 3дагч хөрш орны Засгийн газар  давхар баталгаа гаргаснаар санхүүгийн өртгийг 2-3 пунктээр бууруулах боломжтой.    
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Нөгөө талаас зөвхөн уул уурхайд хэт шүтэлгүй, ажлын байр бий болгох, экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх бусад хөтөлбөр арга хэмжээг дэмжих зорилгоор Зээлийн батлан даалтын санг Засгийн газраас хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран үүсгэн байгуулаад байгаа бөгөөд нэг тэрбум хүртэл төгрөгийн санхүүжилтийн шаардлагатай жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид, иргэдийн авах зээлд зориулан зээлийн батлан даалтыг бий болгох хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Хөгжлийн банкаар дамжуулан зөвхөн 2011 онд 1.9 их наяд төгрөгийн баталгааг гаргахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд банкаар дамжуулан хэрэгжүүлэх төслүүдийг шууд болон хамтарсан хэлбэрээр санхүүжүүлэх, банкны чадавхийг дэмжих зорилгоор хамтын ажиллагааны өргөн бололцоо байна.
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Хөгжлийн банкны хуулийг 2011 оны 2-р сарын 10-ны өдөр баталсан бөгөөд хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилго бүхий тусгайлсан чиг үүрэгтэй, ашгийн төлөө төрийн өмчит банкаар дамжуулан Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр, Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого, Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолбор, Өөрийн хөрөнгөөр барьж гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих авто зам, эрчим хүчний барилга, байгууламжийн жагсаалтанд багтсан төсөл, хөтөлбөрийг тус тус хэрэгжүүлж эхлэхээр төлөвлөж байна
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих авто зам, эрчим хүчний төслүүдийн төлбөрт төрөөс шууд болон Хөгжлийн банкаар дамжуулан баталгаа гаргах талаар УИХ-аас тогтоол гарч шийдвэрлэлээ.
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон төсвийн төсөлд тусан санхүүжигдэх эдгээр төсөл арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхдээ олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татан оролцуулах нь Засгийн газрын нэн тэргүүнийн зорилтуудын нэг болж байна
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Энэ дагуу Засгийн газраас хэрэгжүүлэх Концессийн 121 төслийн жагсаалтыг батласан бөгөөд орон нутгийн төвшинд хэрэгжүүлэх ажлын суурь тавигдсан
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Түүнчлэн уламжилагдан ирсэн захиргаа, төрийн зардлын нүсэр тогтолцоог бус иргэдийнхээ амьжиргаа, амьдрах орчинг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн уян хатан хөтөлбөр, цаг үеээ мэдэрсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлдэг болоход чиглэн ажиллаж байна
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

2011 онд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулсаны үр дүнд Засгийн газар арилжааны зээл авах боломжтой болсон
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасны дагуу болон 2011 онд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулсаны дүнд Засгийн газар баталгаа гаргах боломжтой болсон
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Түүнчлэн эдгээр зорилтуудыг хангахын тулд Засгийн газраас эдийн засаг, санхүүгийн шинэ орчин бий болгохыг зорин дараахь чиглэлүүдээр хууль, эрх зүйн орчныг бий болгосон бөгөөд санхүүжилтийн шинэ механизмуудыг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Бидэнд шаардлагатай байгаа томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх санхүүгийн шинэ арга хэрэгсэлүүдийг бий болгох, тэдгээртэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох шаардлага урган гарсан бөгөөд  нэн тэргүүний ээлжинд бусад орнуудын туршлагад үндэслэн бид Монгол Улсын Хөгжлийн банкаар дамжуулан санхүүжүүлэх зарчмыг сонгож, улмаар Хөгжлийн Банкны тухай хуулийг 2011 онд баталлаа.
- 0

http://mof.gov.mn/2011/03/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9-%d0%b1%d2%af%d1%80%d0%b4

Иймээс гадны түншүүд, хандивлагч нартай зөвхөн өндөр хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хамтран ажилладаг байсан харилцаа маань шинэ шатанд гарч уламжилалт харилцан ажиллагаагаа өргөжүүлэхийн хэрээр санхүүжилтийн шинэ хэрэгслүүдийг ч өргөнөөр ашиглах бололцоотой болоод байна.
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 902 эрсдэлийн
 • 882 компаний
 • 877 индикатор
 • 864 шийдвэрлэлт
 • 75 хүүний
 • 72 олзод
 • 66 холбоосоос
 • 66 сууцны
 • 65 түвшинг
 • 63 хуулинд
 • 61 бүрт
 • 60 дараахь
 • 53 хэлцлүүдийг
 • 53 инфляцийн
 • 49 чадавхийг
 • 48 холбоосуудаас
 • 47 ашиглалтанд
 • 45 орчинг
 • 39 банкууд
 • 39 харъяа
 • 38 банкинд
 • 37 бондын
 • 35 үүсч
 • 34 ѐстой
 • 29 нөхцлийг
 • 29 банкуудын
 • 27 инфляци
 • 27 сургалтанд
 • 26 ээлжинд
 • 25 талаархи
 • 24 пунктээр
 • 24 рояалтийн
 • 23 автобензин
 • 23 норматив
 • 22 эрсдэлийг
 • 22 тайлагналт
 • 21 хасч
 • 20 линкээр
 • 19 олголтын
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт